Stvaranje Pravosudne baze Jug

27. Februar 2020.

Fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Odborom za ljudska prava iz Niša, pokrenula je projekat "Jačanje kapaciteta za vladavinu prava - jug Srbije", sa ciljem da se stvori Pravosudna baza Jug kako bi tema o reformi pravosuđa prešla okvire Beograda.

Mihajlo Čolak, koordinator programa Fondacije i član Programskog saveta projekta, kaže da se većina procesa adresiranih u Akcionom planu za Poglavlje 23 - Pravosuđe odvija u Beogradu, te da se stiče utisak da se angažman državnih organa, kao i aktivnosti civilnog društva i ekspertske zajednice dešavaju jedino u prestonici Srbije.

- Praktično nema relevantne inicijative koja se tiče, odnosno, adresira reformu pravosuđa, a da je izvorno potekla i razvila se van Beograda. S druge strane, jug Srbije je višestruko izazovan: Advokatska komora Niša je treća najveća advokatska komora u Srbiji. Niš je univerzitetski grad sa Pravnim fakultetom. Neki od najuglednijih i najinteresantnijih nezavisnih lokalnih medija se nalaze upravo na jugu Srbije. Fenomen masovnih tužbi (takozvane masovke) je ponikao u Nišu. Jedan od četiri apelaciona suda se nalazi u Nišu. U Nišu su i pre nego u Beogradu otpočeli svojevremeni protesti građana (članova skupština stanara) usmereni protiv bahatosti javnih preduzeća i javne vlasti. Dakle Niš i okolne gradove prepoznajemo kao sredinu kontradiktornosti: s jedne strane učmalost i odsustvo inicijative, s druge strane solidan ljudski potencijal - kako po pitanju stručnosti tako i po pitanju aktivističkog kapaciteta i entuzijazma - kaže Čolak.

Sve su ovo razlozi, dodaje on, zašto je jug Srbije izabran za realizaciju projekta, čiji je glavni cilj unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta u ovom delu zemlje za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa.

- Prvi podcilj projekta je ohrabrivanje i izgradnja kapaciteta na jugu Srbije da od 2021. godine nastupaju sa sopstvenim inicijativama i relevantnim uticajem na procese jačanja nezavisnosti i odgovornosti, te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou. Drugi podcilj je dovesti u vezu sve angažmane i rezultate ostvarene u reformi pravosuđa sa procesima i inicijativama koje mogu unaprediti generalnu vladavinu prava - objašnjava koordinator programa Fondacije za otvoreno društvo.

Kako bi doprineli procesima jačanja nezavisnosti i odgovornosti, kao i poboljšanju i kvalitetu pravosuđa, u okviru projekta je organizovana obuka za 16 polaznika - budućih novih lidera za bavljenje reformom pravosuđa.

- Izabrali smo mlade ljude- pravnike, novinare i NVO aktiviste. Pravnici su prvenstveno sudijski, tužilački i advokatski pripravnici i studenti završnih godina Pravnog fakulteta iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota. Do sredine maja realizovaćemo 16 predavanja na kojima će teme, između ostalog, biti evrointegracije: Poglavlje 23 - reforma pravosuđa; Strategija razvoja pravosuđa - za period 2019-2024; Promena Ustava i pravosudnih zakona; Garanti (ne)zavisnosti sudstva na papiru i u praksi; Pristup pravdi (besplatna pravna pomoć, dužina trajanja postupka i drugo); Sudstvo, tužilaštvo, advokatura; Mediji i pravosuđe; Fenomen GONGO organizacija i drugo. Organizovaćemo i studijsku posetu Beogradu tokom koje ćemo polaznike upoznati sa najrelevantnijim organizacijama civilnog društva koje se bave temom vladavine prava - kaže član Programskog saveta projekta.

Inače, neki od predavača budućim liderima su Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Lidija Komlen Nikolić, predsednica Predsedništva Udruženja tužilaca Srbije, Katarina Golubović, direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava i projekta "Otvorena vrata pravosuđa", Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Vida Petrović Škero, predsednica Centra za pravosudna istraživanja.

Nakon predavanja neki od polaznika će biti angažovani da u saradnji sa vrhunskim stručnjacima iz lokala, sprovode na jugu Srbije istraživanja koje se ne tiču samo juga Srbije, već su relevantna i za nacionalni nivo.

V. Torović

Foto: pixabay / succo

Za vladavinu prava potrebna politička volja
Mihajlo Čolak smatra da je za vladavinu prava u Srbiji pre svega potrebno da se stvori politička volja.
 - Nažalost, vladavina prava u Srbiji nikad nije bila na nivou koji bi zaslužio prelaznu ocenu. Istorijski gledano, ona je češće bila fingirana nego istinski prisutna i uspostavljena. Naime, da je istinska vladavina prava zaista i bila uspostavljena, ne bi se mogla tako jednostavno narušiti. Bez vladavine prava i istinski nezavisnog i efikasnog pravosuđa teško je očekivati neki značajniji privredni razvoj i jačanje domaće ekonomije - kaže Čolak.